Разликата е в компетенциите

Можем да разберем ЗАЩО едни служители имат високи резултати при оценка на трудовото им представяне, а други не успяват да ги постигнат като разберем КАК извършват работата си.

Компетенциите на служителите са причината за постигането на различни резултати.

Ползи от въвеждането на компетeнтностен модел в организацията:

Чрез внедряването на компетентностен модел се повишава ефективността на цялостната дейност на компанията, надгражда се системата за управление на персонала: подбор на нови служители; планиране на кариерата; оценка на представянето на служителите; обучение и развитие на персонала. Възвращаемостта на инвестициите в обучение и развитие на персонала, например, се увеличава с около 50% след въвеждане на фирмен компетентностен модел.

Резултати:

Разработването и внедряването на фирмен компетентностен модел е насочено към постигането на ясно разбиране от страна на служителите на търсените в компанията поведения и нагласи, които водят до ефективност, постигане на високи нива на представяне в съответната професионална област и постигане на целите на компанията.

Компетентностният модел подкрепя корпоративната стратегия и ценности, преобразувайки ги в общовалидни и разбираеми критерии за успешно справяне с дейностите в компанията. По този начин се увеличава личната ангажираност и ефективност на служителите и се създава инструмент на мениджмънта за мотивация и насочване на служителите към желаните поведения и постижения.