11.07.2018

Политика за защита на личните данни

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД

Идентификационен номер на Администратор на лични данни: 35887 от КЗЛД

Настоящата политика за защита на личните данни се прилага към лицата, кандидатстващи за работа по обявени от Синектика Интер Рекрутмънт ООД /наричано накратко Синектика/ свободни работни места.

Настоящите политики описват:

 1. законосъобразността на събирането на личните данни
 2. целта на събирането на личните данни
 3. видовете лични данни, които събираме
 4. начина на използване на информацията
 5. канали за събиране на лични данни
 6. начина на обработка, лицата имащи достъп до тях
 7. споделянето им с трети страни,
 8. срок на съхранение
 9. изтриване на личните данни
 10. правата на кандидатите за работа
 11. начин на защита на личните данни
 12. актуализиране на политиките
 13. информация за контакт с администратора на ЛД

Политиките, правилата и процедурите за защита на личните данни са съобразени със законовата рамка /ЗЗЛД, наредба N1 на КЗЛД от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година , Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа /от 29 Септември 2017г./.

1. Законово основание за събиране на лични данни.

 • Удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за РБ издадено от МТСП под N 2221 от 16.02.2017 г. Издадено на Синектика Интер Рекрутмънт ООД
 • Синектика събира, обработва и съхранява лични данни от търсещи работа лица след подписан договор и поръчка с фирма работодател за извършване на услуга по подбор на персонал за конкретна длъжност
 • Синектика обработва САМО лични данни, които са доброволно предоставени от кандидатите за работа.

2. Цел на събирането на лични данни

Целта на събирането на лични данни е изпълнението на договор за извършване на услуга по подбор на персонал за конкретна длъжност за фирма работодател.

3. Лични данни, които събираме

Посочените по-долу данни са пожелателни. Кандидатите за работа сами преценяват какви данни да предоставят.

 • Име и фамилия
 • Телефон и/или мейл
 • Местожителство – град
 • Информация за образованието, допълнителни квалификации и обучения, придобити умения
 • Информация за трудовия опит – име на работодателя, заемана длъжност, отговорности
 • Информация, която предоставяте относно Вашите предпочитания за кариерно развитие
 • Информация, която предоставяте за настоящо и/или желано възнаграждение
 • Информация, което предоставяте във връзка с референции

Лични данни, които кандидатите за работа трябва задължително да представят при провеждане на интервю в Синектика.

Във връзка с Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа /от 29 Септември 2017г./ Синектика е задължена да подписва посреднически договори с всички кандидати преминали интервю. Посредническите договори изискват да дадете лични данни за:

 • Име и Фамилия
 • ЕГН
 • номер на лична карта
 • Местожителство – пълен адрес

В случай, че кандидат откаже да подпише посреднически договор Синектика няма право да обработва, съхранява и изпраща неговите документи за разглеждане от фирмата работодател. В този смисъл кандидатът не може да продължи участието си в конкурса и неговите документи следва да бъдат изтрити.

4. Начин на използване на информацията

Използваме описаната по-горе информация за извършване на следните дейности:

 • Контакт с Вас за организиране на среща с представител на Синектика и представител на фирмата работодател
 • Определяне на съответствие на професионален опит и квалификация на кандидата с изискванията за заемане на позицията, за която кандидатства
 • Изпращане на известия за свободни работни места, свързани с Вашата квалификация, опит, очаквания
 • Отговор на запитвания от физически лица;
 • Защита срещу, идентифициране и предотвратяване на измами и други незаконни дейности, искове и други задължения и
 • Спазване и прилагане на приложимите законови изисквания, секторни стандартни и договорни задължения и нашите правила.

5. Събиране на лични данни

Синектика събира лични данни чрез:

 • Изпратени документи в личен акаунт на Синектика в специализирани сайтове/on-line платформи предлагащи услуги по публикуване на обяви за работа и даващи възможност на търсещите работа лица да кандидатстват on-line
 • изпратени документи на фирмен e-mail във връзка с публикувана обява за работа в сайта на Синектика, социалните мрежи и др. подходящи on-line платформи, вестници, т.н.

ВАЖНО: Синектика не носи отговорност за пробиви в сигурността в сайтове и платформи, чрез които кандидатите подават своите документи за работа.

6. Обработка на личните данни

Личните данни от автобиографиите се обработват единствено от оторизирани лица – консултанти – посредници по набиране на персонал , които са в трудови правоотношения със Синектика. Личните данни не се предоставят за разглеждане на трети страни, дори и на фирмата работодател без изричното писмено съгласие на кандидатите. Личните данни се третират от служителите като конфиденциални.

7. Предоставяне на личните данните на трети страни

Синектика се задължава да не разкрива никаква информация за кандидатите за работа, без тяхното изрично писмено съгласие, освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на обществеността.

Вашите лични данни ще бъдат предоставени на:

 • Фирмата работодател – Данните от автобиографиите се предоставят на работодатели само след изричното писмено съгласие на кандидатите. За всеки работодател се подписва ново съгласие. С всеки работодател Синектика подписва споразумение/анекс, по силата на което фирмата е задължена да обработва и съхранява вашите данни според изискванията на действащото законодателство – ЗЗЛД, наредба N1 на КЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните), няма право да ги разпространява и предоставя на трети страни без вашето съгласие и следва да ги изтрие, след приключване на целта за тяхното събиране.

ВАЖНО: Синектика не носи отговорност за пробиви в сигурността и/или неспазване на ЗЗЛД от страна на фирмата работодател. В случай на пробив в сигурността фирмата е длъжна да уведоми всички заинтересовани лица. Ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба ни уведомете веднага и/или подайте възражение към работодателя

 • На държавни институции: Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, КЗЛД като държавни и контролни органи –се предоставят данни от посредническите договори и декларации, съобразно законовите изисквания.

8. Срок на съхранение

8.1 Автобиографии

 • автобиографиите се съхраняват до приключване на целта за тяхното събиране и прекратяване на ангажиментите на Синектика по изпълнението на договора за подбор на персонал сключен с фирмата работодател
 • Целта за събиране на автобиографии се счита за приключена след назначаване на препоръчан кандидат от Синектика на съответната длъжност и успешно преминаване на неговия изпитателен срок или след подписване на протокол между Синектика и фирмата работодател за прекратяване на изпълнението на договора.
 • Този срок е 6 месеца считано от месеца на подаване на документите и в съответствие със срока на посредническия договор.

8.2 Посреднически договори / регистрационна форма и декларации за съгласие

Посредническите договори и декларации се съхраняват в законово изискуемия период от 5 г.

9. Изтриване на лични данни

Всички документи /автобиографии, посреднически договори, декларации/ на хартиен и електронен носител, включително документи в акаунти на Синектика в специализирани сайтове/on-line платформи се изтриват/унищожават след изтичане на установения срок за съхранение.

10. Права на кандидатите за работа

 • Право да оттеглят съгласието си – кандидатът има право по всяко време да оттегли своето съгласие и да прекрати участието си в конкурса. Желанието за оттегляне на съгласието трябва да е доказуемо и изразено в писмена форма.
 • Право да подадат жалба пред националния регулатор – Комисия за защита на личните данни
 • Право на коригиране – кандидатът има право да допълва, коригира предоставените от него лични данни. Ангажимент на кандидата е при настъпили промени в личните данни и желание от негова страна да бъдат коригирани да ги предостави на Синектика
 • Право на изтриване /правото “да бъдеш забравен”/ – кандидатът има право по всяко време да пожелае предоставените от него лични данни да бъдат изтрити. Това не се отнася за документи съдържащи лични данни, които по силата на други закони се изисква да се съхраняват в определен срок. Това искане трябва да бъде доказуемо и изразено в писмена форма.
 • Право на ограничаване на обработването от страна на работодателя и трети лица

11. Начин на защита на личните данни

Поддържаме и прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за защита на личните данни, които предоставяте, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване

12. Актуализиране на политиката по защита на ЛД

Настоящите политики могат периодично да бъдат актуализирани във връзка със законови промени и/или промени в практиките на Синектика по ЗЛД.

13. Информация за контакт с Администратора на лични данни:

[email protected]; 02 8739594