Това, което има най – голямо значение са хората

Уменията, експертизата и знанията, които служителите внасят в компанията, са от решаващо значение за успеха на организациятa. Знаейки това, ние се стремим да помагаме на организациите да откриват хората, които със своите знания, умения и мотивация ще допринесат за този успех.

Синектика е от първите компании, въвели и наложили психологическия подход при подбора на персонал в България. Ние сме специализирани в търсене и подбор на персонал на експертно и мениджърско ниво и имаме изградено име на надежден партньор за своите клиенти и кандидати за работа. За нас е важно да разбираме потребностите на нашите клиенти. Това, което ни отличава е ангажираността ни и личното отношение към всеки проект и задание. 

Ползи за организацията от Изнесения подбор на персонал (Recruitment process outsourcing)

  • Спестяване на време и разходи

Професионалният подход на Синектика ще ви освободи от допълнителните функции и ще ви позволи да се съсредоточите върху основните за вашия бизнес дейности.  

  • Повишаване на конкурентоспособността

Ние ежедневно присъстваме на пазара на труда и отлично познаваме тенденциите, актуалните нива на възнаграждение, системите за стимулиране и мотивиране на персонала, системите за оценка на изпълнението и т.н.. Това ни дава възможност да Ви консултираме при вземането на управленски решения, свързани с подбора, мотивирането и управлението на хората в организацията, за вземете решения от значение за организационното развитие и повишаването на конкурентоспособността на  компанията.

  • Минимизиране на риска

Методите на Синектика за психологически подбор на персонал ще минимизират риска от назначаване на неподходящи служители, хора с нестабилна мотивация и нелоялно поведение, както и други противопоказания за наемане.

  • Гаранции

Осигуряваме гаранция за назначените кандидати и безплатно консултиране в първоначалния етап на адаптация.

Процедура по подбор на персонал

Етап 1: Определяне на целите: Съгласуване на всички изисквания и отговорности, които са необходими на компанията за заемане на длъжността.

Етап 2: Договаряне на условията за осъществяване на услугата по подбор на персонал и сключване на споразумение за изпълнение на възложената поръчка.

Етап 3: Търсене и привличане на кандидати: разработване на рекламна и медийна стратегия за привличане на активно търсещи работа кандидати и иницииране на контакти с потенциални кандидати, които не са активно търсещи, но могат да бъдат привлечени.

Етап 4: Набиране и селектиране на кандидатури: привличане на кандидати, провеждане на интервюта и извършване на оценка, целяща да се извлече подробна информация за опита, квалификацията, мотивацията, притежаваните компетенции и друга допълнителна информация, която е от ключово значение за изпълнението и би помогнала при взимане на крайното решение.

Етап 5: Представяне на кратък списък с кандидатури, отговарящи на първоначално определените и съгласувани изисквания. Съдействие при организиране на срещи с изпраните кандидати и консултиране в хода на целия процес до взимане на крайното решение за назначаване.