Оценка на професионална пригодност в сектор Енергетика

HR – ENERGETICS  е система за оценка, специално разработена от Синектика за оценка на професионална пригодност на оперативен персонал в сектор Енергетика (АЕЦ,ТЕЦ, ВЕЦ). Системата може да бъде адаптирана и използвана за оценка на всички професии с висок риск.

Защо е необходима?

 • Изпълнява изискванията на чл.35, ал.2 от Наредба №9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл.287 от Кодекса на труда и чл. 25 от ЗЗБУТ за удостоверяване годността на оперативния персонал за оперативна работа.
 • Осигурява безопасност на работата чрез обективна и надежна оценка на оперативен персонал.
 • Намалява риска при подбор на нови специалисти и осигурява по-бързо навлизане в работата.
 • Оптимизира и повишава ефективността и продуктивността на служителите на компанията.

Ползи:

HR – ENERGETICS има съществен принос към профилактиката на аварийността и повишаването на нивото на безопасност и сигурност на енергийните системи.

HR – ENERGETICS може да се разглежда като част от системите за поддръжка на професионалната работоспособност, здраве и професионално дълголетие на оперативния персонал.

Оценката се основава на създадена и адаптираната за всеки отделен проект  „Методика за психофизиологична оценка на оперативен персонал”, включваща:

 • Професиограма : Определяне на професионално значими качества и противопоказания за длъжностите в сектор „Енергетика“.
 • Профил на длъжността: Определяне на количествени норми на показателите, обезпечаващи успешното изпълнение на длъжността.
 • Профил на личността: Оценка на психо – физиологическите особености на кандидатите и оперативния персонал.
 • Професионална пригодност: Оценка съответствието на профила на личността към профила на длъжността, мотивацията, опита и компетенциите.

Процедура:

 • Психофизиологично изследване – психосензорна сфера (памет и внимание); интелектуална сфера (невербална интелигентност); емоционално волева сфера ( устойчивост на стрес и напрежение, импулсивност, тревожност и др); личностова сфера (комуникативност, отговорност, вземане на решения, самостоятелност и др.
 • Интервю – оценка на мотивацията и професионалните цели
 • Изготвяне на индивидуален психологически профил, включващ оценка на професионална пригодност

Методи на изследване:

 • Прилагане на серия от апаратни методи, които се занимават с изследване на невербална интелигентност, бдителност и разпределяемост на вниманието, краткосрочната памет, време за реакция, стресоустойчивост, способност за извършване на няколко задачи.
 • Полуструктурирано интервю
 • Набор от методики за изследване на и личностни качества и характеристики  които са представителни  за  длъжностите, включени  обхвата на изследването:
  1. Комуникативност
  2. Невротизъм и емоционална стабилност
  3. Импулсивност
  4. Бързина на взимане на решения
  5. Способност за вземане на решения
  6. Умения за работа в екип
  7. Лидерски качества
  8. Мотивация
  9. Отговорност и лоялност