Едно прецизно измерване струва колкото мненията на десетки експерти

Чрез психологическа оценка на професионално значими личностни характеристики, качества и нагласи можете да прогнозирате успешното трудово представяне на вашите сътрудници, да разберете как можете успешно да ги адаптирате и да получите насоки за бъдещо им развитие в компанията.

Ползи:

Оценката на качествата и характеристиките на личността е приложима за постигане на различни цели на бизнеса:

  • За нуждите на подбора на персонал за вакантна позиция в организацията;
  • За оценка на потенциала за обучение и кариерно развитие на служители в организацията;
  • За решаването на проблеми и конфликти в организацията;
  • За оценка на екипна съвместимост.

Резултати:

Резултатите от психологическата оценка се представят на клиента във вид на писмен профил, който включва обобщени резултати по ключовите професионално значими области, препоръки за обучение и подходящи методи за управление в съответствие с профила на оценяваното лице, оценка на психологическа съвместимост, мотивация и водещи ценности.

Целта на използването на психологическите инструменти и тестове е да се повиши обективността на оценката на кандидати и служители на организацията за широк кръг професионално значими области като:

  • когнитивни способности – интелигентност, памет, внимание и др;
  • личностни характеристики и нагласи – комуникативност, емоционална стабилност, поемане на риск, взимане на решения, мотивация, интереси и др.;
  • социално-психологически качества – работа в екип, конфликтност, лидерски качества и др.