Оценете продуктивността на вашите служители

Синектика има опит в разработване на Системи за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на служители от всички нива – от изпълнителски до мениджърски персонал. Оценяването на трудовото изпълнение на персонала е част от процеса на управление на представянето. Оценката на изпълнението води до повишаване на конкурентоспособността на организацията и до устойчив успех, чрез постигане на определените резултати и стандарти.

Защо да използваме Система за оценка на индивидуалното трудово изпълнение?

  • За да оптимизираме управлението в компанията чрез въвеждане на единни за цялата компания стандарти за изпълнение на дейностите и тяхната оценка в съответствие с целите.
  • За да подобрим значително изпълнението на сътрудниците чрез систематична обратна връзка и обективна оценка на резултатите от тяхната работа.
  • За да определим сътрудниците, които показват най-високи резултати и възможности за развитие. За да мотивирате допълнително сътрудниците с най-високи постижения
  • За да определим сътрудниците, които имат нужда от помощ или допълнително обучение, за да станат по-ефективни

Оценката се основава на следните принципи:

  • Тотално действие – системата оценява дейността на всички сътрудници във фирмата и мениджърите на оперативно ниво
  • Управление чрез цели/резултати – системата оценява измерими крайни резултати от дейността за всяка длъжност
  • Развитие на изпълнението – системата оценява изпълнението или процеса на дейност в съответствие с фирмените стандарти и изискванията на длъжността

Оценяват се:

  • Ключови показатели за дейността (Key Performance Indicators – KPI) – обективни измерители на дейността по отдели и направления, пряко обвързани с резултатите и индивидуалните постижения. Оценката се извършва от прекия ръководител.

Системата за оценка на изпълнението може да бъде надградена с разработване на компетентностен модел.