Оценка на индивидуалното трудово изпълнение

За да оцените продуктивността на вашите служители

SYNECTICA предлага разработване на Система за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на служители от всички нива – от изпълнителски до топ мениджърски персонал. Оценяването на трудовото изпълнение на персонала е част от процеса на управление на представянето. Оценката на изпълнението води до повишаване на конкурентоспособността на организацията и устойчив успех чрез постигане на определените резултати и стандарти.

Защо да използваме Система за оценка на индивидуалното трудово изпълнение?

  • За да оптимизираме управлението в компанията чрез въвеждане на единни за цялата фирма стандарти за изпълнение на дейностите и тяхната оценка в съответствие с целите.
  • За да подобрим значително изпълнението на сътрудниците чрез систематична обратна връзка и обективна оценка на резултатите от тяхната работа.
  • За да определите сътрудниците, които показват най-високи резултати и възможности за развитие. За да мотивирате допълнително сътрудниците с най-високи постижения
  • За да определите сътрудниците, които имат нужда от помощ или допълнително обучение, за да станат по-ефективни

Оценката се основава на следните принципи:

  • Тотално действие – системата оценява дейността на всички сътрудници във фирмата и мениджърите на оперативно ниво
  • Управление чрез цели/резултати – системата оценява измерими крайни резултати от дейността за всяка длъжност
  • Развитие на изпълнението – системата оценява изпълнението или процеса на дейност в съответствие с фирмените стандарти и изискванията на длъжността

Оценяват се:

  • Ключови показатели за дейността (Key Performance Indicators – KPI) – обективни измерители на дейността по отдели и направления, пряко обвързани с резултатите и индивидуалните постижения. Оценката се извършва от прекия ръководител.

Варианти:

Системата за оценка на изпълнението можем да разработим в два варианта: по модел, разработен от клиента за стандарти и ключови показатели или по модел, разработен от консултантите на Синектика, който отразява спецификата на дейността на компанията.

По желание на клиента можем да надградим системата за оценка на изпълнението с разработване на компетентностен модел, чрез който да установим кои ключови компетенции на служителите са причините за постигането на резултатите. Оценката на компетенциите на служителите се извършва с надеждни и валидни инструменти за оценка от квалифицирани консултанти от нашия екип.