Когато служителите знаят какво се очаква от тях, те постигат по – високи резултати

Разработваме система за оценка на компетенциите при внедряване на комепетнотстен модел в организацията. Компетенциите се интегрират с плановете, стратегията, целите, процесите, технологиите и организационните ценности.

Цел:

Да подпомогне разберането за това какви са исканите компетенции и какво е реалното ниво на владеене на всяка компетенция за различните длъжности в организацията.

Резултати:

  • Повишаване на успеваемостта и ефективността на служителите
  • Идентифициране на потребностите от подобрение на представянето и определяне на конкретни планове за развитие на компетенциите на оценяваните служители
  • Осигуряване на конструктивна обратна връзка за нивото на владеене на компетенциите