Система за оценка на изпълнението

Забравете традиционните форми за оценка, фокусирайте се върху това, което искате да постигнете

Разработване на цялостна система за оценка на трудовото изпълнение, която осигурява измеримо, обосновано и документирано оценяване на изпълнението на трудовите задачи от служителите  и позволява подаване на навременна  и обективна обратна връзка към тях.

Цел: подобряване работата на служителите, чрез периодично подаване на обратна връзка и обективна оценка на тяхната работа.

Позволява оценка на настоящи и новопостъпили служители по време на изпитателния им срок, определяне на служителите, които показват най-високи резултати и планиране на тяхното кариерно развитие.

Резултат: постигане на целите на компанията, повишаване на мотивацията за работа, повишаване на качеството на работа, кариерно планиране и развитие, установяване на потребностите от обучение.