Система за оценка на изпълнението

„ За да повишим продуктивността…… забравете традиционните форми за оценка, фокусирайте се върху това, което искате да постигнете!“

 

Разработване на цялостна система за оценка на трудовото изпълнение, която осигурява измеримо, обосновано и документирано оценяване на изпълнението на трудовите задачи от сътрудниците и подаване на навременна обратна връзка към тях.

Цел: подобряване работата на сътрудниците, чрез периодично подаване на обратна връзка и обективна оценка на тяхната работа, оценка на новопостъпили сътрудници по време на изпитателния срок, определяне на сътрудниците, които показват най-високи резултати и планиране на тяхното кариерно развитие.

Резултат: постигане на целите на компанията, повишаване на мотивацията за работа, повишаване на качеството на работа, кариерно планиране и развитие, установяване на потребностите от обучение