Фокусирайте се върху резултатите

Разработване на цялостна система за оценка на трудовото изпълнение, която осигурява измеримо, обосновано и документирано оценяване на изпълнението на трудовите задачи от служителите и позволява подаване на навременна и обективна обратна връзка към тях.

Цел: подобряване работата на служителите, чрез периодично подаване на обратна връзка и обективна оценка на тяхната работа. Позволява оценка на настоящи и новопостъпили служители по време на изпитателния им срок, определяне на служителите, които показват най-високи резултати и планиране на тяхното кариерно развитие.

Резултат: постигане на целите на компанията, повишаване на мотивацията за работа, повишаване на качеството на работа, кариерно планиране и развитие, установяване на потребностите от обучение