Разберете настоящето и променете бъдещето

Систематична и комплексна диагностика на вътрешното състояние на организацията по отношение на: ефективност на организационната структура; стил и ефективност на управлението; процеси по управление на човешките ресурси, организационен климат; мотивация на сътрудниците;  индивидуални и групови норми на поведение, нагласи, взаимодействие между екипите и др.

Цел:

  • Точно определяне на организационното състояние на компанията, което  позволява да се определи какво и по какъв начин е необходимо да се измени, за да се осъществи организационна промяна.
  • Регистриране на силните страни и области за подобрение в стиловете на управление, в бизнес процесите, свързани с управлението на хората, ресурсите и начините за постигане на целите и резултатите.
  • Моделиране на нова управленско-организационна структура въз основа на резултатите от анализа на настоящата структура, характера на дейността и целите на компанията.

Резултат:

  • Определяне на възмож­ните насоки, за постигане на ново, желано състояние на организацията, както и етапите и начините на осъществяване на промяната
  • Подобряване на организационната структура, процеси, стил на ръководство в съответствие с целите и плановете за развитие на компанията.