Тренинг за развитие на мениджърски умения ​(оперативен мениджмънт) – примерни теми:

  • Ролята на оперативния мениджмънт за ефективното функциониране на компанията
  • Видове управление – чрез цели, ситуативно, разпоредителско: силни и слаби страни
  • Стилове на управление – предимства и недостатъци
  • Решаване на проблеми, предотвратяване на конфликти
  • Делегиране: какво можем да делегираме, правила при делегирането
  • Управление на мотивацията: мотивационни теории и добри практики
  • Системи за контрол на изпълнението: мониторинг и коучинг
  • Управление на екипи – различните роли на мениджъра в зависимост от развитието на екипа.
  • Създаване на атмосфера за екипно взъимодействие

Ползи: Развитие на личностна и социална компетентност, развитие на мениджърски умения за подобряване на организацията и управлението на работа, повишаване ефективността на работните екипи, сплотяване на мениджърския екип

Продължителност: 2 дни