Тренинг за развитие на умения за ефективна комуникация –
примерни теми:

  • Несловесна комуникация: езикът на тялото, жестове и мимики
  • Словесна комуникация: думите и тяхното значение, стил на комуникация
  • Умения за убеждаваща комуникация
  • Техники за изграждане на отношения
  • Ефективна делова комуникация и емоционална интелигентност
  • Синхронизиране на стиловете на комуникация с партньори, колеги, клиенти

Ползи: Развитие на уменията за комуникация, запознаване с основни понятия и методи на комуникация, овладяване и упражняване на психологически техники за установяване на отношения с клиентите и оказване на влияние в процеса на комуникация

Продължителност: 1 ден, 2 дни