Синектика е консултантска компания за управление на човешки ресурси, която от създаването си през 1991г., осигурява решения по подбора, мотивирането и развитието на персонала на местни и международни компании в България.

Нашят подход е ориентиран към потребностите на клиентите и се основава върху приложението на съвременни психологически методи в управлението на човешките ресурси.

Ние се стремим да съдействаме на хората и организациите да постигат своите цели, чрез индивидуален подход и лична ангажираност.

Ние вярваме, че високите професионални стандарти, личната ангажираност и етична бизнес практика са в основата на успеха.

Значение на името „Синектика“

Синектика по своята същност е метод, който се прилага за решаване на проблеми, основаващ се на свързването и симбиозата на разнородни идеи, които се съчетават, за да предоставят една по – различна гледна точка към проблема. Методът цели намиране на творческо решение на даден проблем, чрез използване на неограничените възможности на  въображението и обединяването на понякога несъвместими, еклектични по своя характер идеи. Той помага да се използва познанието от различни области като технологии, природни науки, социални науки и дори политика, с цел откриване на начините за решение на подобни (аналогични) проблеми в тези сфери и прилагането на това знание към решение на конкретен текущ проблем, включително и организационен или бизнес проблем.  Най – ценното на метода е възможността за намиране на нова гледна точка към разглеждания проблем.  Чрез Синектика можем мислено да разглобяваме и повторното сглобяваме всички елементи, за да се получим едно ново разбиране, за да намерим връзките, които свързват привидно несвързани елементи, като използваме аналогия и метафора. Това помага да се достигне до едно ново знание, което може да изглежда дори странно, но и да доведе до революционно решение. Следователно „синектичното мислене“ е процес на откриване на връзки, които свързват привидно несвързани елементи. Това е начин да се погледне от друг ъгъл на проблема, за да се получи нова перспектива. Синектика още е подход, но също и начин на мислене, който може да се приложи във всички сфери на човешкото познание. В превод от гръцки думата Синектика означава „комбинация от разнородни елементи“. Като начин на мислене Синектика насърчава способността ни да се справяме със сложността, несигурността и очевидните противоречия. Много често промяната, която е единствената константа в живота ни заставя да умеем да мислим творчески, за да намираме нови начини за решаване на проблемите. Методът Синектика освобождава нашето латерално мислене, отключва творческия процес и позволява откриването на креативни решения. Докато обикновено логическото мислене се използва за разрешаване на проблеми по директен и ясен начин, то синектичното мислене,  гледа на нещата от странична гледна точка, за да намери отговорите, които не са очевидни. 

Как ние прилагаме „Синектика“ в своята работа?

Като подход и начин на мислене, той може да се прилага постоянно, но ни е най – полезен, когато проблемът е сложен, непознат и не можем да го решим с логичните начини, които са ни били известни до момента, тогава включваме въображението, като използваме силата на групата, за да генерираме нови идеи. Особено ни е полезен, когато нашият екип се окаже блокиран и не може да види решения, които все още не са били изпробвани или обсъждани. Той носи мислене „извън кутията“. Той ни подтиква да използваме повече начини на мислене, като емоционален, интуитивен и логически, за да изследваме различните аспекти на проблема и да намерим най – доброто решение.