Синектика извършва широк спектър от оценки на персонал, които се използват в бизнеса за решаване на различни управленски задачи: от оценката на пригодността за конкретна длъжност на кандидати за работа, оценка на потенциала за обучение и кариерно развитие на служителите до решаването на конфликти в организацията, оценка на ефективността на управлението и лидерските стилове и др.

Използваме голям набор от методи, системи и инструментит за оценка, които са с доказана надеждност и валидност.

Разполагаме с екип от квалифицирани консултанти с богат опит в оценяването на персонала и умения да анализират и интерпретират резултатите от използваните инструменти.