Система за стимулиране на персонала

„Повишете възвращаемостта на инвестициите чрез стимулиране на персонала“

 

Разработване на цялостна система от бонуси, обвързани с  индивидуалните и общо фирмените цели и резултати, спазването на фирмените стандарти и процедури.

Цел: повишаване на мотивацията за работа и обвързване на индивидуалните с фирмените цели

Резултат: задържане и развитие на най-успешните сътрудници, постигане на фирмените цели