Оценка на работна натовареност

Знаете ли наистина колко време работят вашите сътрудници?

Проучване фирмената документация, свързана с организацията, правилата на работа и нормиране на работата. Извършване наблюдение, хронометраж и анализ на работните процеси – списък на работните задачи, брой хора, регламентирани почивки, координация на операциите и др.

Цел: изследване на реалната натовареност и загубата на време на различни работни позиции

Резултат: получаване на цялостна картина за ефективността на работните процеси, темп на работа, продължителност и честота на почивките (регламентирани и нерегламентирани) и възможност за оптимизиране на работата.