Разберете културата, за да разберете организацията

Културата на организация – споделените ценности, норми, вярвания и възприятия влияят върху начина, по който хората възприемат работното си място. Тя пряко влияе на способността на организацията да функционира ефективно и да изпълнява своята мисия. Това е така, защото хората са в центъра на организационната дейност и живот. Лошата организационна култура може да попречи дори на най-добрата стратегия и цели. Създаването на справедлива, разнообразна и приобщаваща работна среда, в която всеки чувства принадлежност, насърчава партньорството, сътрудничеството и творчеството.

Ние правим анализ на съществуващите фирмени ценности, норми, стандарти и поведенчески модели, писани и неписани правила на фирмено поведение. Ние подпомагаме постигането на консенсус за стратегическите цели, подпомагаме привеждането в съответствие между целите на организацията и реалното поведение на служителите, разработването на нови корпоративни стандарти, правила и принципи.

Цел: изследване и установяване на водещите ценности на компанията, изработване на фирмени стандарти и правила на поведение.

Резултат: постигане на по – висока интегрираност на хората в организацията, чрез споделяне на общи ценности и цели