Тренинг за развитие на мениджърски умения – примерни теми:

  • Ролята на стратегическия мениджмънт за ефективното функциониране и развитие на компанията
  • Определяне на стратегическите цели. Привеждане на стратегията в действие. Стратегически карти и стратегическо планиране. Подходи и практики за внедряване на решенията
  • Лидерство – функциите на лидера в организацията днес, лидерски роли и компетенции, управление на промяната
  • Лидерство и мениджмънт
  • Ефективно управление на проекти
  • Управление на екипи. Оптимизиране на взаимодействието на висшия и среден мениджмънт

Ползи: Развитие на лидерски умения за управление на бизнеса и компанията, развитие на уменията за управление в ситуация на промяна и криза

Продължителност: 2 дни