Тренинг за развитие и сплотяване на екипи – примерни теми:

  • Потенциал на екипната работа и трудности, които екипите могат да срещнат
  • Видове работни екипи
  • Етапи в развитието на екипа: формиране, сработване, нормиране, функциониране
  • Комуникация в екипа
  • Неефективни поведения и практики, които разрушават екипа
  • Техники за решаване на проблеми: мозъчна атака (brainstorming), психологически техники, метод “636”, метод “Synectica”

Ползи: развитие на умения за работа в екип, развитие на умения за осигуряване на обратна връзка и подкрепа при осъществяване на екипни задачи, развитие на умения за оценка на екипна работа и управление на екип

Продължителност: 2 дни