Тренинг за обучители – примерни теми:

  • Анализ на нуждите от обучение: идентифициране на проблемите, може ли тренингът да бъде решение, идентифициране на бизнес потребностите и компетентностите, кой трябва да участва.
  • Подготовка на презентацията: дефиниране на целите, анализ на аудиторията, определяне на структурата на презентацията
  • Презентационни техники: стил на комуникация, език на тялото, случаи от практиката, ролеви игри
  • Управление на времето: поставяне на приоритети, анализ на плана за действие, делегиране на права, крадци на време

Ползи: Развитие на умения за анализиране на нуждите от обучение, провеждане на обучения, увеличаване на ползите от обучението, изготвяне на ефективна презентация, справяне с трудни въпроси, възражения и съпротиви, овладяване на специфични техники за управление на времето

Продължителност: 2 дни