Инвестирайте в бъдещето

Синектика предлага корпоративни програми за интерактивни вътрешно-фирмени обучения /тренинги/, които са изцяло съобразени с бизнес стратегията на компанията, нуждите й от обучение и специфичните изисквания. Този формат не само прави обученията интерактивни, интересни и динамични, но и повишава тяхната ефективност, защото ученето чрез преживяване и взаимодействие е изключително ползотворно за всички участници. Резултатът е развитие на компетенциите на обучаемите, както и на взаимоотношенията между участниците в обученията.

Дагностика: преди провеждането на всяко обучение консултантите от Синектика обсъждат с представители на клиента какви са специфичните нужди на компанията от обучение и развитие, къде са проблемните зони от „меки компетенции“ на учстниците в обучението.

Адаптиране на програмите: програмите се адаптират индивидуално за съответната организация и имат практическа насоченост. Те включват решаване на практически казуси и ролеви игри, разработени на база анализ на конкретната дейност, бизнес ситуацията на компанията – клиент и желаното ниво на необходимите компетенции на обучаемите сътрудници.

Осъществяване на обучението: използваме различни методи за обучение: ролеви игри, работа в малки групи, брейнстроминг, дискусии, споделяне на конкретен опит между участниците. Участниците развиват своите знания и умения и се научават как най-ефективно да ги прилагат в своята работа.

Резултати:

  • Изготвяне на консултантски доклад към мениджмънта на компанията – клиент с анализ на степента на развитие на компетенциите на участниците и тяхната ангажираност към обучението и препоръки за бъдещо обучение.
  • Всеки участник получава комплект учебни материали, презентациите от обучението в хартиен или електронен вариант и сертификат.
  • Обратна връзка – за нас е много ценна обратната връзка, която получаваме от мениджмънта и от участниците по време и след обучението за конкретните ползи от обученията и препоръки към консултантите обучители за следващи обучения, което ни дава възможност да бъдем още по-ефективни.

Галерия:

ТБИ Инфо – „Световно кафене“

Рьофикс ЕООД – Тренинг за развитие и сплотяване на екипа

Рьофикс ЕООД – Тренинг за развитие и сплотяване на екипа 2

Ролпласт ЕООД – Тренинг за развитие на търговски умения