Job Vacancies

Изпълнителен директор на браншова камара

Offer № 090К
Valid until
Position Изпълнителен директор на браншова камара
Short Description Нашият клиент е "Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост", сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на бранша и членовете си.
Requirments

Висше образование
Професионален опит в неправителствена организация, сдружение с нестопанска цел или в публичния сектор;
Професионален опит в подготовката, изпълнението и управлението на проекти
Опит в управлението на малък екип (3-5 души)
Административен и организационен опит
Умения за планиране, организиране и координиране на административни процеси
Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо).
Компютърни умения

Responsibilities

Подпомага дейността на УС при организирането на тяхната работа.
Осъществява контакт и води кореспонденция с членовете на браншовата камара
и трети лица
Организира форуми и обсъждания по конкретно поставени от УС задачи
Изготвя и представя отчет за дейността на Браншовата камара
пред УС
Участва активно в подготовката на общото събрание на членовете
Участва в изготвянето на становища на браншовата камара по различни нормативни актове
Осъществява активно взаимодействие с държавни институции и други партньори на браншовата камара
Координира дейността на браншова камара във връзка с членството ѝ в международни асоциации
Изготвя анализи на пазара и процесите в него.
Организира събития за членовете – форуми, обсъждания, срещи, семинари.
Ръководи и отговаря за дейността на лицата от щатния състав на браншовата камара
Изготвя предложения за проекти за финансиране дейността на организацията, в т.ч и европейско финансиране. Управлява текущи проекти.
Участва в международни форуми и събития

Conditions

Професионална реализация и кариерно развитие в престижна организация
Възможност за създаване и развитие на професионални контакти
Работа по интересни проекти
Сигурна и комфортна работна среда
Възнаграждение : 2600 лв. (бруто)