Конкурси за работа

Oперативен счетоводител - Елин Пелин

Обява № 073S
Валидна до
Позиция Oперативен счетоводител - Елин Пелин
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е компания - водещ лидер в областта на производството и продажбите на продукти в областта на строителна химия в над 30 държави в света. Във връзка с развитието на компанията в България, търсим оперативен счетоводител с мотивация за равитие, базиран в офис в базата на компанията в Елин Пелин.

Изисквания

• Висше икономическо образование, предимство е ''Счетоводство и контрол''.
• Познания в счетоводното и данъчно законодателство (ЗС, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ
• Професионален опит в счетоводство – 1-3г.
• Много добра компютърна грамотност – Работа със ЕРП система е предимство /компанията е в процес на въвеждане на САП/

Отговорности

• Съставя и обработва първични и вторични счетоводни документи Подпомага процеса на счетоводно отчитане на цялата първична документация. Класира за съхранение счетоводни документи, с които работи.
• Въвежда информацията в счетоводните регистри в счетоводния софтуер
• Получава и обработва статистическа, финансова и др. отчетна информация, необходима на компанията, като следи за своевременното й създаване и коректност.
• Изготвя периодични справки декларации и други документи свързани с регулярната дейност на дружеството: Справки за вземания и задължения; Дневници и декларации по ЗДДС, ИНТРАСТАТ; Справки към НАП, НСИ и др.
• Взаимодейства с главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства с други оперативни счетоводители

Условия

Възможност за професионална реализация и развитие в бързо разрастваща се компания, с международни стандарти. Работа в малък екип от професионалисти, много добро стартово възнаграждение с възможност за развитие след изпитателен срок.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на synectica1@synecticaconsult.com, 073S