Конкурси за работа

Оперативен счетоводител c опит

Обява № 067S
Валидна до
Позиция Оперативен счетоводител c опит
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е утвърдена компания в областта на счетоводното и данъчно консултиране. Във връзка с мащабното разрастване на международната дейност на голяма производствена и търговска компания, за която компанията работи, търсим оперативен счетоводител с познания и опит, базиран в офис в гр. София/кв.Лозенец/.

Изисквания

• Висше икономическо образование, предимство е ''Счетоводство и контрол''.
• Добри познания в счетоводното и данъчно законодателство (ЗС, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, НСФОМСП, МСС).
• Професионален опит на подобна позиция минимум 4г. Предимство е опит в производствено предприятие.
• Отлично познаване на нормативните актове в областта на счетоводната отчетност.
• Много добра компютърна грамотност – Работа със ЕРП система (предимство е ERP, Workflou), Excell
• Владеене на английски език е предимство.

Отговорности

• Извършва първоначална проверка на получените счетоводни документи относно съдържанието на всички необходими реквизити и коректността на издаване.
• Въвежда информацията в счетоводните регистри в счетоводния софтуер.
• Извършва последваща проверка за коректността на въведената в счетоводните регистри информация.
• Изготвя периодични справки декларации и други документи свързани с регулярната дейност на дружеството.
• Справки за вземания и задължения.
• Оборотни ведомости.
• Дневници и декларации по ЗДДС, ИНТРАСТАТ, VIES. • Справки към НАП, БНБ, НСИ и др.
• Данъчни планове.
• Контактува с контрагенти и партньори относно получаване и предаване на счетоводни документи и изготвя регулярни справки.
• Участва в процеса на месечно и годишно счетоводно приключване, както и в изготвянето на статистически отчети на дружеството.

Условия

Възможност за професионална реализация и развитие в мащабно разрастваща се компания, листвана на борсата, с международни стандарти. Работа в коректен екип от професионалисти, много добро стартово възнаграждение, съответстващо на нивото на позицията.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на synectica1@synecticaconsult.com, Ref.#: 067S