Конкурси за работа

Инженер инвеститорски контрол - капиталово строителство

Обява №
Валидна до
Позиция Инженер инвеститорски контрол - капиталово строителство
Кратко описание на фирмата

За наш партньор, динамично развиваща се компания в сферата на търговията и логистиката търсим опитен ИНЖЕНЕР който да организира и контролира изпълнението на инвестиционната политика на компанията, свързана с реконструкцията и модернизацията на съществуващи обекти и строителството на нови обекти.

Изисквания

• Висше образование – строителен инженер;
• Минимум 5 години стаж в областта на строителството;
• Умения за работа с техническа и тръжна документация;
• Работа с Web, Email и обичайните MS-Office.
• Владеенето на английски език е предимство;
• Опит в изпълнението и управлението на строителни проекти;

Отговорности

Организира и контролира целият инвестиционен процес по изпълнението на инвестиционната политика на компанията ,свързана със строителството на нови обекти (офиси и складови обекти за нуждите на фирмата.), както и реконструкцията и модернизацията на съществуващи такива;
Упражнява контрол по възлагането и изпълнението на подробните строителни планове, и за предотвратяване и недопускане на нарушения при изпълняването на строителните работи;
Контролира възлагането и изпълнението на проектно-сметната документация;
Изготвя задания и тръжна документация за проектиране и изпълнение на строителната програма;
Изготвя периодични доклади за своята дейност и ги представя на ръководството на фирмата;
Организира дейностите по поддръжка на сградата на централния офис;
Организира провеждането на встъпителни и периодични инструктажи по безопасността на труда за персонала и външните изпълнители;
Представлява фирмата пред държавната и общинска администрация, като извършва необходимите действия, свързани с предоставяне на документи за издаване на различни видове разрешителни или други актове, необходими за законосъобразното строителство.

Условия

Възнаграждение- 3000лв.(нето)
Много добри условия на труд и коректност;
Изрядни трудовоправни взаимоотношения;
Карта за градски транспорт/ваучери за гориво;
Местоположение - в близост до метро.