Конкурси за работа

Главен счетоводител

Обява № 087N
Валидна до
Позиция Главен счетоводител
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е чуждестранна холдингова структура със сфери на дейност в хранително-вкусовата промишленост, строителство и търговия с различни видове стоки.
Във връзка с увеличаване обема на дейност и за нуждите на група дъщерни дружества в областта на търговията и услугите, търсим опитен ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изисквания

Висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”, “Финанси”;
Опит 3+ години като главен счетоводител или друга ръководна счетоводна длъжност;
Отлично познаване на счетоводното законодателство, данъчните закони, както и други нормативни актове, свързани с дейността на дружеството;
Работа с MS Office , високо ниво на владеене и работа с Excel ;
Владеене на английски език на работно ниво;
Висока степен на аналитичност, задълбочени познания в анализа и контрола на счетоводна и финансова информация и отчети;
Умения за работа в екип, коректност, лоялност и конфиденциалност.

Отговорности

Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол по спазването на финансово-счетоводната политика на групата фирми за които отговаря;
Извършва годишно счетоводно и данъчно приключване, изготвя междинни и годишни финансови отчети;
Извършва и оперативни дейности по обработката на счетоводната документация – събиране, проверка, окомплектоване, осчетоводяване, проверка на салда, издава и осчетоводява счетоводни документи;
Управлява малък счетоводен екип; ·
Осигурявате аналитична финансово-счетоводна информация на мениджмънта;
Своевременно следи и прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото данъчно и счетоводно законодателство;
Отговаря за комуникацията с НАП и органите на държавната администрация;
Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи;
Контролира и анализира съхранението на собствеността, правилното и икономично изразходване на паричните средства и материалните ценности на групата фирми от холдинговата структура.

Условия

Трудов договор и осигуровки върху реалната заплата;
Отлично месечно възнаграждение и регламентирано работно време;
Работно място в централния офис на фирмата на бул. Симеоновско шосе.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография, 086S, synectica1@synecticaconsult.com.