Job Vacancies

Системен електроинженер

Offer №
Valid until 09/30/2017
Position Системен електроинженер
Short Description Нашият клиент е част от водеща европейска компания с предмет на дейност проект мениджмънт и строителство на сгради и съоръжения. Компанията предлага пълна инженерингова услуга в строителния процес- от проектиране до цялостно изграждане на обекти до "ключ" или изпълнение на отделни фази - проектиране, груб строеж, довършителни работи. Във връзка с реализирането на нови обекти и разширяване на екипа търсим: СИСТЕМЕН ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР, който разбира съвместимостта на технологиите и умее да разработва високопроизводителни и ефективни системи.
Requirments Висше техническо образование- електроинженер; Опит в изпълнение на сгради и площадкови ел. инсталации- мин.3г. Познаване на нормативни документи, регламентиращи строителния и инвестиционния процес; Познаване на начините на ценообразуване и калкулация на строителната продукция; Работен английски / немски език-разбиране на техническа документация; Отлични владеене на MS Excel, MS Word, MS Project, Building Manager; Умения за работа в екип и сътрудничество с други екипи;
Responsibilities Отговаря за качественото изграждане и правилното функциониране на телекомуникационните и електро-системите на обектите на компанията; Извършва техническа оценка, изясняване и дефиниране на изискванията на електро-системата на етап пред проектно проучване и проектиране; Съвместно с Ръководителя проект изготвя тръжната документация за възлагане на подизпълнители и оценява получените оферти; Изготвя бюджет за изпълнението на инсталационната система и го актуализира с цялостния работен проект; При необходимост изготвя количествено-стойностни сметки; Участва в преговорите за избора на подизпълнители/доставчици по частта за която отговаря; На място на обекта координира, контролира и оценява работата на подизпълнители по частта ел. системи, следи за качествено и срочно изпълнение; Подпомага Техническия ръководител и Отчетника на обекта относно технологията на изпълнение на работата и количество-стойностните сметки на подизпълнителите;
Conditions Възможности за професионално развитие в динамична, проектно ориентирана работна среда. Много добри условия за работа, мотивиращо заплащане.