Конкурси за работа

Системен електроинженер

Обява №
Валидна до 09/30/2017
Позиция Системен електроинженер
Кратко описание на фирмата

Нашият клиент е част от водеща европейска компания с предмет на дейност проект мениджмънт и строителство на сгради и съоръжения. Компанията предлага пълна инженерингова услуга в строителния процес- от проектиране до цялостно изграждане на обекти до "ключ" или изпълнение на отделни фази - проектиране, груб строеж, довършителни работи.

Във връзка с реализирането на нови обекти и разширяване на екипа търсим: СИСТЕМЕН ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР, който разбира съвместимостта на технологиите и умее да разработва високопроизводителни и ефективни системи.

Изисквания
 • Висше техническо образование- електроинженер;
 • Опит в изпълнение на сгради и площадкови ел. инсталации- мин.3г.
 • Познаване на нормативни документи, регламентиращи строителния и инвестиционния процес;
 • Познаване на начините на ценообразуване и калкулация на строителната продукция;
 • Работен английски / немски език-разбиране на техническа документация;
 • Отлични владеене на MS Excel, MS Word, MS Project, Building Manager;
 • Умения за работа в екип и сътрудничество с други екипи;
Отговорности
 • Отговаря за качественото изграждане и правилното функциониране на телекомуникационните и електро-системите на обектите на компанията;
 • Извършва техническа оценка, изясняване и дефиниране на изискванията на електро-системата на етап пред проектно проучване и проектиране;
 • Съвместно с Ръководителя проект изготвя тръжната документация за възлагане на подизпълнители и оценява получените оферти;
 • Изготвя бюджет за изпълнението на инсталационната система и го актуализира с цялостния работен проект;
 • При необходимост изготвя количествено-стойностни сметки;
 • Участва в преговорите за избора на подизпълнители/доставчици по частта за която отговаря;
 • На място на обекта координира, контролира и оценява работата на подизпълнители по частта ел. системи, следи за качествено и срочно изпълнение;
 • Подпомага Техническия ръководител и Отчетника на обекта относно технологията на изпълнение на работата и количество-стойностните сметки на подизпълнителите;
Условия

Възможности за професионално развитие в динамична, проектно ориентирана работна среда.
Много добри условия за работа, мотивиращо заплащане.